TOPlist

T-virus

Autor: ZvacA
T-Virus ( plným názvem později označený jako Tyran virus ) je vysoce přizpůsobovací patogen a hlavní prvek Korporace Umbrelly ve vývoji biologických zbraní, jenž vznikl ve
snaze vylepšit virus Progenitor pro využití ve zbraňové a obecně vojenské sféře. Tyran virus se stal základem pro většinu výzkumných aktivit Umbrelly. Po Progenitor viru t-Virus zdědil možnost genetických změň, přičemž tyto vlastnosti nadále vylepšoval. Úplně první variantu t-Viru vytvořil Dr. James Marcus. Jeho výzkum věnující se t-Viru byl později převzat Williamem Birkinem a další postup vývoje pokračoval v Arklayské laboratoři. Doposud existuje nespočet odnoží a kmenů t-Viru a tato látka zůstává nadále nejrozšířenějším virovým kmenem, který kdy Umbrella vyvíjela.


T-Virus projekt

Virus byl objeven 19. září roku 1977 Dr. Jamesem Marcusem, který v laboratořích Výzkumného střediska v Arklayských horách, experimentoval s Progenitor virem na pijavicích a po množství pokusů se mu podařilo objevit novou metodu, která umožňovala vznik nové a silnější varianty za pomocí sloučení Progenitoru s DNA pijavic. Jakmile byl virus aplikován do pijavice, ta následně podstoupila proměnu a stala se silnější a agresivnější. Po přezkoumání krevní struktury pijavic byl objeven základní výtažek pro t-Virus. Dr. Marcus pokračoval ve svém bádání a vývoji a samotný virus byl dokončen 13. ledna roku 1978. Krátce poté, Marcus provedl další pokusy na několika zvířecích exemplářích, jakými byly například opice, hmyz a obojživelníci, což vedlo ke vzniku t-Virem nakažených druhů s označením Eliminator, Lurker a Plague Crawler. Přesto nebyl Marcus spokojený s definitivními výsledky svého experimentování na zvířatech a začal se domnívat, že jedinými vhodnými testovacími subjekty pro t-Virus jsou samotní lidé.Brzy po vytvoření t-Viru byla jeho existence prozrazena Oswellu E. Spencerovi, jednoho ze zakladatelů Umbrelly, a který viděl v Marcusovu výzkumu a v podílu na Umbrelle silného protihráče. Informaci o vzniku t-Viru poskytl jeden z kandidátů, který v té době působil ve Výzkumném středisku - Albert Wesker. Spencer vydal příkaz několika zaměstnancům společnosti, aby získali vzorek viru, ale tito pověřenci byli nakonec neúspěšní a stali se naopak součástí experimentů Dr. Marcuse. Vedle toho se nedobrovolnými testovacími subjekty stávali i další lidé, dokonce i několik výkonných kandidátů nacházejících se ve Středisku a počet obětí se celkově vyšplhal až ke dvacítce. Vzorek t-Viru byl později ukraden studenty, kterým Dr. Marcus nejvíce důvěřoval, a to právě Williamem Birkinem a Albertem Weskerem. Poté Spencer nechal uzavřít Výzkumné Centrum a všechen výzkum na t-Viru byl přesunut do nedaleké Arklayské laboratoře, kde program t-Viru započal naplno.
První fáze vývoje:

Po svém přesunu se Wesker a Birkin stali šéfy výzkumu vývojového oddělení v Arklayské laboratoři, které se věnovalo t-Viru a celkovému bio-organickému zbraňovému programu. Fáze I. ve výzkumu patogenu představovala jeho stabilizaci, aby vyhovoval potřebám k vytvoření použitelných Bio-organických zbraní. Snaha o dosažení tohoto cíle v jeho vývoji trvala tři roky a během experimentování vědci Umbrelly poznali další účinky viru. Například během počátečních pokusů byli t-Virem náhodou infikováni samotní pavouci a jejich reakce a fyzické změny, zvětšená míra toxinů a další, byly vědátory zaznamenány jako potenciální formy pro B.O.W. program. Tato skutečnost vedla k širokému experimentování s těmito živočichy a výsledkem se stala Bio-organická zbraň s přízviskem Web Spinner.
Druhá fáze vývoje:

V roce 1981, poté co proběhlo i několik pokusů na lidech, byl virus dostatečně stabilizován, aby mohl vytvořit živou a fungující biologickou zbraň a to včetně lidského hostitele ve formě zombie. Projekt tak dosáhl Fáze II., kde měla být zajištěna schopnost přímého použití pro genetickou manipulaci.Kvůli slučitelnosti viru a lidského genomu ( = genový obsah chromozomů jádra buňky, neboli veškerá genetická informace uložená v DNA ), bylo zřejmé, že virus by mohl infikovat až 90% populace s tím, že zbývajících 10% zůstane nezasažených díky přirozené imunitě. Spencer, nespokojený s touto predikcí, údajně nařídil, aby vývoj přinesl až 100% infekčnost. Mezitím William Birkin navrhnul biologickou zbraň schopnou bojové činnosti, k jejímuž vzniku vedla kombinace genetické látky plazů a oplodněných lidských vajíček, přičemž byl aplikován t-Virus a vznikl tak druh, který byl schopný likvidace daných cílů v určené cílové zóně. Tyran virus zde mimo jiné fungoval jako akcelerátor, díky čemuž embrya rostla mnohem rychleji než normálně. Tato Bio-organická zbraň byla oficiálně pojmenována jako "Hunter".Roku 1983 Albert Wesker začal zvažovat potenciální možnosti v přizpůsobivosti t-Viru a rizika druhotné infekce, protože bylo známé, že virus má schopnost infikovat a zmutovat genomy jak u zvířat, tak rostlin. Svého vzniku během výzkumu t-Viru ve druhé fázi se dočkaly i další exempláře, které byly zařazeny do programu Bio-organických zbraní. Vedle zmíněných na pavoucích založení " Web Spinner ", to byly zejména na vytrénovaných dobrmanech založení "Cerberus" a nebo pokusné použití žraloka bílého, který dostal označení " Neptune ". Jedním z posledních výsledků těchto pokusů v arklayském zařízení byla "Chimera", jenž byla vyvíjena podobným způsobem jako Hunter, ale lidský genom byl kombinován s genetickým materiálem mouchy. Rokem 1988, když se výzkum t-Viru blížil do své třetí fáze, ozývaly se od určitých osob uvnitř Umbrelly požadavky, aby byl samostatný výzkum Jamese Marcuse zcela ukončen. Spencer proto vydal přísně tajný rozkaz, aby Wesker s Birkinem doktora Marcuse zlikvidovali a mimo jiné zajistili výsledky jeho dosavadní práce, které měly být poté využity ku prospěchu vlastního projektu. Po zavraždění Marcuse, výzkumný tým při analýze jeho práce a pod pokusy vzniklých B.O.W. druhů, vyvodil stejné závěry jako kdysi James Marcus - a to, že nejpoužitelnějšími testovacími subjekty pro t-Virus jsou lidé. To vedlo Výzkumný tým pro B.O.W program v Arklayské laboratoři k zahájení projektu Tyran, pod vedením Williama Birkina.
Třetí fáze vývoje:

Třetí fáze vývoje t-Viru byla zahájena společně se startem Tyran projektu, jehož cílem bylo vytvořit dokonalou Bio-organickou zbraň. Jednalo se o myšlenku stvořit bojovou biologickou jednotku, schopnou přijímat a chápat rozkazy a vykonávat je s maximální účinností. Tito " super-vojáci " byli označováni po samotném pojmenování projektu a po viru, který přispěl k jejich stvoření - Tyrani. Narozdíl od předešlých pokusů měl Tyran vzniknout pouze z člověka a s tím, že po aplikování je potřeba virus vhodně přizpůsobit hostiteli. Avšak, velkým problémem zůstával fakt, že kmen viru, který byl používán k vytvoření například Hunterů a z lidí dělal převážně zombies, nebyl příliš vhodný k úspěšnému vývinu v případě Tyrana, protože v řadě případů měl tendenci ničit hostitelovy mozkové buňky a omezovat tím jeho inteligenci. Pro vyřešení tohoto negativa započal William Birkin pracovat na vyvinutí takové varianty t-Viru, která by v mozku způsobila co nejmenší škody a uchovala tolik inteligence, kolik bude možné. Analytický tým pro genetiku v Arklayských horách však ke zprávě o vývinu nové virové varianty přinesl poznatek, že pouze 1 člověk z 10 miliónů může být genetický kompatibilní natolik, aby se mohl stát Tyranem. Zbytek se opět pouze promění v zombies.V prosinci roku 1991 se k Umbrelle připojil plukovník ruské armády, Sergei Vladimir, u kterého při vstupních testech bylo zjištěno, že jeho genetická struktura souhlasí s předpoklady pro mutaci v Tyrana. Sergei byl následně přesvědčen Nicholaiem Zinovievem, aby uvažoval o spolupráci v tomto projektu a umožnil Umbrelle poskytnou deset klonů sebe sama. Tak mohl projekt Tyran a obecně i vývoj t-Viru nadále pokračovat.Arklayská laboratoř byla poté schopna vytvořit dva Tyrany, z nichž jeden, označovaný jako Proto Tyran ( T-001 Typ ) byl považován za neúspěšný pokus a druhý s označením Tyran T-002 Typ byl úspěšnější a považovaný za dokonalý model Bio-organické zbraně. Přestože Proto Tyran vykazoval charakteristiku stanovených cílů vývoje, neschopností zprvu zvládnout kontrolu nad přirozenou mutující a narušující podstatou t-Viru, která se projevovala na hostiteli, byl tento Tyran daleko od ideální představy. U T-002 Typu se tedy vývoj zaměřil na nápravu a obecně jeho tvorbě bylo věnováno více času, aby se zajistily dostatečné úpravy a další vylepšení. T-002 Typ přesahoval svého předchůdce ve všech parametrech - byl silnější, rychlejší, bystřejší, bylo ho údajně možné ovládat a byl schopný tak plnit jednoduché rozkazy. K vývoji Tyranů nedocházelo však jen přímo v Arklayské laboratoři, v tuto dobu na jiných místech započaly práce na dalším modelu s označením T-103, který měl představovat dokonalejší verzi původních dvou. Nicméně ke svému kompletnímu dokončení stále potřeboval další údaje o T-002. Výzkumný tým v Arklayi pro vývoj B.O.W.s po úspěšném experimentování s T-002, rovněž zahájil projekt T-A.L.O.S., který měl dát vzniknout novému prototypu Tyrana.T-Virus také začínal být některými sekcemi Umbrelly upravován pro léčebné potřeby. Virus byl dokonce použit jako možný lék v případě rakovinového onemocnění. Jeden vzorek upravený pro podobné případy, byl například koupen Javierem Hidalgem, aby pomocí něj vyléčil těžce nemocnou ženu. Z roku 1993 je znám další kmen pro tyto účely, který byl doručen do soukromé nemocnice v raccoonském lese, kde měl být otestován. Tato varianta byla označována jako T-JCCC203 a byla aplikována pacientům Dougu Frostovi a Dorothy Lesterové. Ve všech případech takto upravené viry zpočátku sice fungovaly a rakovinné buňky byly zlikvidovány, ale nakonec pacienti buď podlehli nebo se proměnili v zombies nebo jako v případě Hildy Hidalgo v obrovské obojživelné stvoření, pravděpodobně kvůli opakovaným injekcím vpravených do jejího těla.


Další vývoje, ve kterých figuroval t-Virus:

Přes následujících deset let pokračoval výzkum a vývoj t-Viru v režii Umbrelly a jejích pobočkách po celém světě, které započaly využívat nové objevy ve svých vlastních výzkumech, zlepšených na základě vývoje v Arklayské pobočce. Šestá laboratoř ve Francii, která spadala přímo pod Hlavní centrálu Umbrelly, mohla například po incidentu v Arklayské laboratoři zcela naplnit potenciál projektu Nemesis a stvořit typ Nemesis-T. Na ostrově Sheena Vývojový tým pro B.O.W. společně s Výzkumným oddělením pro genetiku vyvinuly metodu umělé selekce nadřazených genů během buněčného procesu a tyto nadřazené geny mohly být poté dodány do Tyrana během jeho kultivace, což dalo vzniknout typu Hypnos-T.
Situace kolem t-Viru po rozpadu Umbrelly:

Rokem 2003, kdy byly odstraňovány poslední pozůstatky Umbrelly, byl ukončen i Umbrellou řízený výzkum t-Viru. S rozpadem společnosti se velké množství a variant t-Viru, prostřednictvím bývalých zaměstnanců, dostalo na černý trh a tato skutečnost vedla k začátku éry bio-teroru. Po incidentu v Raccoon city neměla vláda Spojených států jinou možnost, než podpořit vývin 100% vakcíny proti t-Viru, kterou později zajistila společnost WilPharma. Kvůli obecné hrozbě bio-teroristických útoků byla pod pravomocemi Spojených národů ve spolupráci s Federací farmaceutických společností založena rovněž skupina BSAA ( Bioterrorism Security Assessment Alliance ), která má za cíl mimo jiné včas zabraňovat incidentům, ve kterých by mohl figurovat jakýkoliv biologický materiál. Přestože, není zcela známo, v jakém měřítku a podobě je současně t-Virus po světě rozšířen a zda je široce znám konkrétní postup pro jeho vytvoření, stal se v průběhu první dekády 21. století základem pro některé nové viry, jakým je například t-Abyss Virus.
Charakteristika viru:

Známky infekce a příznaky:

Vedle přímého aplikování může být virus přenášen i vedlejším nakažením, což je nejpomalejší způsob infikování a během něj se může objevit několik symptomů, mezi které patří:

• horečka
• zvracení
• svědění
• pocení
• neukojitelný hlad


Jak virus funguje?

Tyran virus je ve své podstatě velmi podobný Progenitoru. Virus se usídlí na hostitelových buňkách, jako normální virus, a dále se šíří slučováním a energií z proteinů. Slučovací systém infikovaných buněk je nahrazen a založen na buněčném jádru viru, takže výsledkem je rostoucí počet nových t-Virem tvořených buněčných jader. Nicméně zdá se, že narozdíl od Progenitoru, Tyran virus nezpůsobuje "evoluci " buněk.Po infikování t-Virus pokračuje v šíření po celém těle nakaženého a postihuje tělní systémy, začínající od vnitřního vylučovacího systému, šíří se přes téměř všechny orgány, postihuje dále kožní systém, svalstvo, nervový, oběhový, dýchací, trávící systém a kosterní části. Mezi hlavní proměny patří nezvyklé množství hormonů a u některých druhů tendence těla narůstat do větší velikosti. Organismus hostitele je mnohonásobně zesílený a virus taktéž utlumuje pocity bolesti a strachu, zatímco podstatně zvyšuje hostitelovu agresi. Další charakteristikou je například aktivování metabolismu, což vede ke zvýšení chutě a často ke změně stravy. Virus může být druhotně přenášen různými způsoby, avšak zdá se, že nejméně obvyklou metodou šíření je přenos vzduchem a není jisté, zda t-Virus má obecně vůbec tuto schopnost, ačkoli existují případy u některých variant.
Vliv viru u jednotlivých druhů:

Savci:

Vedlejší infekce u savců je běžně charakteristická:

• rozklad kůže a překrvení tkáně
• zkažení svalových vláken
• mimořádné zdegenerování inteligence
• ochromení bolesti« Zpět